Meaty Trio Scramble

Meaty Trio Scramble

15

eggs, bacon, smoked pork, country sausage, cheese, tomato, tots, jalapeno sour cream, artisan toast