Coconut Shrimp

Coconut Shrimp

28.00

basmati rice, mango salsa, sweet thai chili sauce, thai sesame stir fry veggies