Coconut Shrimp

Coconut Shrimp

31.00

basmati rice, thai sesame stir-fry veggies, sweet thai chili sauce, mango salsa