Coconut Shrimp

Coconut Shrimp

29.00

basmati rice, thai sesame stir-fry veggies, sweet thai chili sauce, mango salsa