Plank Cut Cod Fish & Chips

Plank Cut Cod Fish & Chips

12.50

house made tartar & lemon